MS GS 2020 -2022

20211130_152900

(Top Left : Rupesh Verma, Ibrahim Adhil, Suman Dahal, Rabi Khadka, Gagan Adhikari
Bottom Left: Sushil Gyawali, Aliza Hamal, Swmaya Bajpai,, Prarthana Pachhai, Gyaneswhor Shrestha)

 

20211130_152636

,