MS GS 2017 – 2019

 

 

2018 Dr. AkashChitrakar
Dr. Amit Kumar
Dr. Arun Pandey
Dr. Kartikesh Mishra
Dr. BikasThapa
Dr. RudraDahal
Dr. SupriyaJha*
Dr. Muzayyan Mohamed*