MS GS 2018 – 2020

 

 

 

2019 Dr. Muzayyan Mohamed*
Dr. Bishal Agrawal
Dr. Hammad Adam
Dr. Isha Dahal
Dr. Namrata Khadka
Dr. Nischal Khanal
Dr. Sandesh Shrestha
Dr. Sharad Bdr Adhikari
Dr. Umesh Pradhan